הדפס   

14/07/2015,כ``ז בתמוז התשע``ה

אהבת חינם ושנאת חינם

מהי אהבת חינם? מהי שנאת חינם? את מי צריך לאהוב ואת מי לשנוא? הרב אלישע אבינר במאמר שעושה סדר בתקופה של בין המצרים

אהבת חינם ושנאת חינם
מפורסמים דברי מרן הראי"ה קוק זצ"ל על אהבת חינם: "אם נחרבנו, ונחרב העולם עמנו, על ידי שנאת חינם, נשוב להבנות, והעולם עמנוּ ייבּנה, על ידי אהבת חינם" (אוה"ק ג עמ' שכג).
מטבע הלשון "אהבת חינם" מיוחס גם לאדמו"ר הרב יחזקאל טויב מקאזמיר. נכדו, ה"דברי ישראל", האדמו"ר ממודז'יץ, מספר שסבו האדמו"ר מקאזמיר ראה איש אחד אומר קינות בליל תשעה באב. ניגש אליו חברו וביקש ממנו שיתלווה אליו על מנת לסייע לו לכתוב מכתב בעניין נחוץ. אבל הוא סירב מפני שהיה קשה לאיש לעזוב את אמירת הקינות. פנה אליו האדמו"ר ואמר לו: "מה אתה מתאבל? על חורבן בית המקדש. ומפני מה חרב? על שנאת חינם! ההיפוך הוא אהבת חינם. תמצא זה (= הסיוע לחברך) הוא תיקון השכינה יותר ממה שאתה מתאבל".
אבל יש הטוענים שהמושג "אהבת חינם" בטעות יסודו. מדוע? מפני שהאהבה לזולת היא מצווה, שנאמר "ואהבת לרעך כמוך", וזה כולל כל יהודי באשר הוא. אמנם יש יהודים שבגלל מעשיהם הרעים אין מצווה לאהוב אותם, אך אותם אסור לנו לאהוב אותם אפילו בחינם. אם כן מהי אהבת חינם?
אהבת חינם היא היפוכה של שנאת חינם, לכן נברר תחילה את המושג "שנאת חינם", שהיתה העילה לחורבן בית שני. האם קיימות שתי שנאות: שנאה שהיא חינם ושנאה שאיננה חינם?! כן. יש שנאה שהיא מותרת, עליה רומז הפסוק "כי תראה חמור שונאך". פירשה הגמרא שהשנאה מותרת כאשר "רואה דבר ערוה בחבירו", כלומר - אם ראה את חברו חוטא, מותר לו לשנוא אותו.
לפי זה "שנאת חינם", היא שנאה כלפי מי שאיננו חוטא, שאין שום הצדקה הלכתית. וכן פירש רש"י (שבת דף לב ב), שנאת חינם - שלא ראה בו דבר עבירה שיהא מותר לשנאותו – ושונאו...". וכן פירש רבי פרחיה (שם) "שנאת חינם - פירוש ששונא את הבריות על לא חמס בכפיהם, ולא ראה בהם דבר ערוה שישנאם".
הנצי"ב מסביר שאין להבין כפשוטם את דברי חז"ל שבית שני חרב בגלל שנאת חינם. הבית חרב בגלל שרשרת עבירות איומות שראשיתן שנאת חינם. בספרו "מרומי שדה" מפנה הנצי"ב לדברי חז"ל ולספרי היסטוריה המתארים בהרחבה את שפיכות הדמים שאירעה בסוף ימי בית שני, ושואל מה ההבדל בין שפיכות הדמים שבגללה חרב הבית הראשון לשפיכות הדמים של בית שני ומדוע חז"ל מדגישים את שנאת החינם? תשובתו היא שבבית ראשון שררה אלימות בחברה, ורצחו מתוך מניעים שפלים. לעומת זאת בבית שני, המניע היה "מחשבת מצוה, והיינו שחשבו זה את זה לצדוקי ואפיקורס ומוסר, שעל פי דין מורידין אותם (= מחסלים אותם ללא משפט). ומה גרם להם לחשוב כך? רק מסיבת שנאת החינם. ולכן, כאשר ראה את חברו עובר עבירה, לא שפט אותו שהוא עשה רק בגלל תאווה, אלא משום בגלל שהוא אפיקורס, ושאי ומצווה להורגו". כלומר, בגלל שנאת החינם הוא ייחסו לזולת עבירות חמורות המעניקות לגיטימציה הלכתית לשנאה ומתירות אפילו להורגו. גם בספרו "העמק דבר", מסביר הנצי"ב בדרך זו: בגלל "שנאת חינם שבלבם זה על זה, חשדו את מי שנוהג שלא כדעתם ביראת ה' שהוא צדוקי ואפיקורס, ובאו על ידי זה לידי שפיכות דמים בדרך הפלגה (= קיצונית) ולכל הרעות שבעולם עד שחרב הבית" (הקדמה לבראשית).
רבי יעקב אטלינגר מפרש שהשועל שראו רבי עקיבא וחבריו יוצא מבית קדשי הקודשים רומז לשנאת חינם. הגמרא (יומא) מספרת שכאשר אנשי כנסת הגדולה הכריעו את יצר העבודה זרה, יצאה מעין דמות אריה מבית קודש הקדשים. היצרים והכוחות השליליים האדירים שהחריבו את הבית הראשון דומים לאריה שמצטיין בגבורתו. שנאת החינם שהחריבה את בית שני דומה לשועל קטן וערמומי. "על ידי תחבולות ומזימות נזרע שנאה ביניהם, שכן דרך יצר הרע כשרוצה להכשיל לצדיקים מתעם כאילו מצוה עושים לשנוא ולרדוף איש את אחיו, ועל ידי זה נתהוה שנאת חינם. וזה ענין השועל שהוא משל לאיש מזימות... ולכן התנאים האלה שהיו אחר חורבן בית שני ראו היצר הרע שהחריב הבית יוצא בדמות שועל מבית קדש הקדשים, כמו שראו אנשי כנסת הגדולה אחר חורבן בית ראשון אותו בדמות גור אריה".
בספר "ערבי נחל" מסביר כיצד הגיעו בדור החורבן לשנאת חינם. כל אחד נטה למעט בחומרת הקלקולים של עצמו והביט רק על מעלותיו האישיות והגדיל אותן לאין שיעור. אבל כשהביט על חברו הוא התעלם ממעלותיו והתמקד רק בחסרונותיו, "כי כל אחד לא ראה חסרונותיו רק טובותיו, ובחברו לא ראה רק חסרונותיו. ולכן היו שונאים זה את זה חינם". רמזו לכך חז"ל (שבת דף קיט ב) "מה אילה זו ראשה של זו בצד זנבה של זו כך היו סנהדרין שבאותו הדור". "רוצה לומר שכל אחד העריך מעלותיו דהיינו ראשו נגד חסרונות חבירו דהיינו זנבו". (המשך בשבוע הבא). 
 
לתגובות: aviner@neto.net.il . לב אבות - קו חם (חינם) להורים של מתבגרים. המשיבים בקו: רבנים, פסיכולוגים ויועצים. טל': 02-9973232. אתר "לב אבות" באתר - מאמרים ושיעורי וידיאו מפי אנשי חינוך, רבנים ופסיכולוגים.
 
מתוך עלון באהבה ובאמונה

    הדפס